Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/6725
metadata.dc.type: Tese
Issue Date: 20-Nov-2014
metadata.dc.creator: CARRERA, Carlos Cernadas
metadata.dc.contributor.advisor1: FAIRCHILD, Thomas Massao
metadata.dc.contributor.advisor-co1: RODRÍGUEZ YÁÑEZ, Xoán Paulo
Title: La enseñanza del español en el sistema universitario brasileño: propuesta para una buena práctica docente
Citation: CARRERA, Carlos Cernadas. La enseñanza del español en el sistema universitario brasileño: propuesta para una buena práctica docente. 2014. 435 f. Tese (Doutorado) - Universidad de Vigo, Facultad de Filología y Traducción; Universidade Federal do Pará, Instituto de Letras e Comunicação, Belém, 2014. Programa de Pós-Graduação em Letras.
metadata.dc.description.resumo: O recente crecemento significativo do ensino de español no Brasil e a consecuente necesidade de formar profesores desta lingua ven demandando das institucións de Ensino Superior un coidado especial no proceso de formación de futuros docentes. Así, o obxecto de estudo desta tese céntrase na docencia, en súas múltiples dimensións pedagóxicas. O obxectivo xeral é o de analizar, segundo a perspectiva dos autores referenciados, as implicacións do traballo docente no desenvolvemento do proceso de ensino-aprendizaxe nas disciplinas que tratan especificamente da Lingua e Cultura Hispanófona nos Graos en Letras-Español en dúas universidades Ŕ a Universidade Federal do Pará e a Universidade da Amazônia, situadas na cidade de Belém, no estado do Pará (Brasil). Derivadas deste obxectivo formuláronse preguntas, dirixidas a profesores e alumnos, que orientaron o desenvolvemento do estudo. A opción metodolóxica adoptada ten como fundamento os principios da abordaxe cuanticualitativa, considerando os presupostos do paradigma fenomenolóxico, con procedementos descriptivoanalíticos, na perspectiva da triangulación de métodos e suxeitos como unha forma de integrar os diferentes aspectos do estudo. Participaron como suxeitos da investigación profesores e alumnos das dúas institucións. Os dados foron recollidos vía análise documental, cuestionarios con preguntas abertas e pechadas e entrevistas semiestruturadas. As respostas ás preguntas pechadas dos cuestionarios foron traballadas con procedementos estatísticos descritivos e as respostas ás preguntas abertas e as entrevistas foron analizadas con procedementos específicos da análise de contido. Os resultados revelaron que as prácticas docentes presentan algúns puntos críticos, centrados principalmente na planificación, no proceso avaliador, na infraestrutura e no clima relacional. Sen embargo, estas dificultades non se constitúen en obstáculos insuperables, incluso porque outros aspectos foron valorados positivamente por profesores e alumnos, principalmente os relacionados co traballo co contido, os procedementos metodolóxicos e o uso dos recursos didácticos. De maneira xeral, existe unha manifesta opinión positiva en relación á práctica docente dos profesores das dúas institucións. Da análise destes resultados derívanse algunhas recomendacións que poderán contribuír para unha reflexión conxunta da comunidade implicada con vistas ó perfeccionamento da práctica docente nos Grados de Licenciatura en Letras-Español en Brasil.
Abstract: The growing interest in teaching Spanish language in Brazil, and the subsequent need to train teachers in this language, is making Higher Education institutions to consider the adequate strategies to provide with the necessary formation for future teachers. The overall aim of the present study is to analyze, from the perspective of the cited authors, the implications of the teaching methodologies in the development of the teaching-learning process in those subjects that specifically address the teaching of Hispanic Language and Culture Studies in the BAs offered two universities - the Universidade Federal do Pará and the Universidade da Amazônia, both of them located in the city of Belém, in the state of Pará (Brazil). Taking this as the point of departure, a series of questions were formulated. These questions were addressed to teachers and students, whose feedback served as an orientation for this study. The methodological approach adopted is based upon the principles of perspective, one that took into consideration the quantity and quality of phenomenological paradigmatic postulations, along with descriptive and analytical procedures regarding a three-fold approach to methods and subjects as a way of integrating the different aspects of the study. Teachers and students from the aforementioned institutions participated in this research. Data was collected via documentary analysis, questionnaires that included open and closed questions, and semi-structured interviews. The responses to the closed questions included in the questionnaires were analyzed according to descriptive statistical procedures, and the responses to the open questions and interviews were analyzed with specific procedures of content analysis. The results revealed that teaching practices have some critical points that must be considered, mainly regarding the planning of the material, the evaluation process, and the infrastructure and relational climate. However, these difficulties do not constitute an insurmountable problem, above all because other aspects were positively rated by teachers and students, especially those related to working with contents, methodological procedures and the use of teaching resources. In general, there is a clear positive reaction regarding the teaching practice from both institutions. Some recommendations flourish from the analysis of these results. These may contribute to assist a process of reflection of the community involved with the aim of improving the teaching practices of the BA in Spanish in the Brazilian higher educational system.
metadata.dc.description.resumen: El reciente crecimiento significativo de la enseñanza del español en Brasil y la consecuente necesidad de formar profesores de esta lengua viene demandando de las instituciones de Enseñanza Superior un cuidado especial en el proceso de formación de futuros docentes. Así, el objeto de estudio de esta tesis se centra en la docencia, en sus múltiples dimensiones pedagógicas. El objetivo general es el de analizar, según la perspectiva de los autores referenciados, las implicaciones del trabajo docente en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en las asignaturas que tratan específicamente la enseñanza de Lengua y Cultura Hispanófona en los Grados de Letras-Español en dos universidades Ŕ la Universidade Federal do Pará y la Universidade da Amazônia, situadas en la ciudad de Belém, en el estado de Pará (Brasil). Derivadas de este objetivo se formularon preguntas, dirigidas a profesores y alumnos, que orientaron el desarrollo del estudio. La opción metodológica adoptada tiene como fundamento los principios de la perspectiva cuanticualitativa considerando los presupuestos del paradigma fenomenológico, junto con procedimientos descriptivoanalíticos, bajo el planteamiento de la triangulación de métodos y sujetos como una forma de integrar los diferentes aspectos del estudio. Participaron como sujetos de la investigación profesores y alumnos de las dos instituciones. Los datos fueron recogidos vía análisis documental, cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas, y entrevistas semiestructuradas. Las respuestas a las preguntas cerradas de los cuestionarios fueron trabajadas con procedimientos estadísticos descriptivos y las respuestas a las preguntas abiertas y las entrevistas fueron analizadas con procedimientos específicos del análisis de contenido. Los resultados revelaron que las prácticas docentes presentan algunos puntos críticos, centrados principalmente en la planificación, en el proceso evaluador, en la infraestructura y en el clima relacional. Sin embargo, estas dificultades no se constituyen en obstáculos insuperables, incluso porque otros aspectos fueron valorados positivamente por profesores y alumnos, principalmente los relacionados con el trabajo con los contenidos, los procedimientos metodológicos y el uso de los recursos didácticos. De manera general existe una manifiesta opinión positiva en relación a la práctica docente de los profesores de las dos instituciones. Del análisis de estos resultados se derivan algunas recomendaciones que podrán contribuir para la reflexión conjunta de la comunidad implicada con el objetivo de perfeccionar la práctica docente en los Grados de Letras-Español en Brasil.
Keywords: Ensino superior
Formação de professores de espanhol
Língua estrangeira
Pará - Estado
Amazônia brasileira
Brasil - País
metadata.dc.subject.cnpq: CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM
CNPQ::LINGUISTICA, LETRAS E ARTES::LETRAS::LINGUAS ESTRANGEIRAS MODERNAS
metadata.dc.publisher.country: Brasil
Publisher: Universidade Federal do Pará
metadata.dc.publisher.initials: UFPA
metadata.dc.publisher.department: Instituto de Letras e Comunicação
metadata.dc.publisher.program: Programa de Pós-Graduação em Letras
metadata.dc.rights: Acesso Aberto
Appears in Collections:Teses em Letras (Doutorado) - PPGL/ILC

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tese_EnsenanzaEspanolSistema.pdf5,31 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons